Ilyés Csaba esperestől búcsúztak a Kalazanciban

Nagyjából egy hónappal ezelőtt hozták nyilvánosságra azt a listát, mely a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye keretében történő személyi változásokra vonatkozik. Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök döntése értelmében, Ft. Ilyés Csaba nagykárolyi főesperest, aki augusztus elsejéig a Kalazanci Szent József templomban szolgált, a Püspöki Hivatal irodaigazgatójának, a Lelkipásztori Iroda vezetőjének nevezték ki, illetve megbizatást kapott a Zárda templom lelkipásztori feladatainak ellátására is. A vasánapi szentmise keretében búcsúztak a hívek, Ft. Ilyés Csabától.

„Elérkezett az általunk nem várt pillanat, amikor is fizikai értelemben elválnak útjaink. A püspök atyának úgy látszik más tervei vannak veled kapcsolatban, ami nem minden esetben egyezik meg a hívek vágyaival. Reméljük, hogy a Jóisten megáldja a püspök atyának ezen döntését és gyümölcsöző lesz a püspökségen végzett szolgálatod.

Váratlanul ért bennünket az idő előtti változás híre, hiszen mindnyájan abban reménykedtünk, hogy még egy ideig velünk és köztünk maradsz. A jó hír viszont az, hogy Krisztusban továbbra is együtt maradunk, távolságtól függetlenül, mert ezen idő alatt, amit közösségünkben töltöttél, mélyen a szívünkbe zártunk és mindig jó szívvel és hálával gondolunk vissza rád.

Éppen ezért is nehéz az elválás kilenc évnyi szoros lelki összetartozás után. Hiányozni fog az a békés, szeretetteljes légkör, amit sikerült magad köré teremteni a találkozásaink alkalmával. Köszönjük és hálásak vagyunk azért, hogy szolgálatod által plébániai közösségünk megmaradt és megerősödött a hitben, fiataljaink pedig olyan felkészítésben részesültek, melyek alapján alkalmassá váltak szentségek felvételére és reményeink szerint ez képessé teszi őket arra is, hogy a mindennapi megpróbáltatások közepette tanúságot tegyenek Krisztusról és a felebaráti szeretetről” – mondta búcsúztatójában, Poósz Ferenc főgondok.

A Kalazanci Szent József templom főgondnoka elismerően beszélt arról a munkáról, amit Csaba atya, a plébániai közösség lelki vezetésének terén kívül, a templom és az épített örökség megóvásáért tett.

„Csodálatos az a tettrekészség és ambiciózus hozzállás az atya részéről, amelynek következtében templomunk és a hozzá tartozó épületek, építmények az utóbbi 130 év legátfogóbb felújítási és restaurációs munkálatai során konszolidálódtak és megújultak. Emlékezzünk vissza a tíz évvel korábbi állapotokra – a szentélybelső kivételével a helységek nagy része méltatlan állapotban volt, részben a 40 év kommunizmusnak, részben pedig egy bizonyos fokú érdektelenségnek köszönhetően is. Ez a nem egészen bíztató helyzet fogadta Csaba atyát az új szolgálati helyén. Ezt a képet sikerült az elmúlt kilenc év során az atya vezetésével úgy alakítani, hogy nem kell szégyenkeznünk sem a híveink, sem a templomunkat egyre nagyobb számban látogató turisták előtt.

A templomon kívül, a Rozália temetőben is megvalósult a teljes keleti oldal bekerítése galvanizált kerítéselemekkel, és az egyre rosszabbul működő kutak helyére új vízcsapok lettek felszerelve. Végül, de nem utolsó sorban hála és köszönet illeti Csaba atyát, azért az áldozatos munkáért, amit a templomunkban a főoltárt és a mellékoltárakat diszítő többszáz éves festmények szakszerű és minőségi restaurálásáért végzett a szervezést illetően. Hála és köszönet illeti mindazokat is, akik anyagilag támogatták ezt a nem kevés anyagi forrást igénylő projektet.

Van okunk arra, hogy hálánkat és köszönetünket kifejezzük és szeretnék is élni a lehetőséggel, hogy ezt megtegyem. Kedves Csaba atya engedd meg, hogy az egyházközség hívei, az egyháztanács, a magam és a családom nevében hálámat és köszönetemet fejezzem ki azért a sok szeretetért, amit tőled kaptunk. A kiszolgáltatott szentségekért, fiataljainknak, idős testvéreinknek és az egész hívő közösségnek nyújtott mindennemű szolgálatodért, valamint a fentiekben már részletezett épített örökségünkért kifejtett fáradhatatlan munkádért. Kérjük a Mindenható Jóistent, hogy áldjon meg mindezért a sok jóért, amit közösségünkért tettél. Kívánunk neked jó munkát az új munkahelyeden és kérjük az Úr áldását szolgálatodra.” – köszönt el Csaba atyától az egyházközösség nevében, Poósz Ferenc főgondok.

“Jómagam sem búcsúzni jöttem, hanem sokkal inkább megköszönni mindazt a munkát, odafigyelést és gondoskodást, amivel az esperes úr az egyházközösségét építette, fejlesztette szolgálati ideje alatt. Amint az el is hangzott, nagyon sokat tett Ilyés Csaba plébános úr a Nagykárolyi Római Katolikus Esperességért. Belátom, hogy nagyon fontos szakasz következik életében, hiszen az a feladat, amit most vállal különösen embertpróbáló lesz. Arra kérem az egyházközösséget, hogy fogadják szeretettel utódját, Egeli Ferencet, aki minden bizonnyal hasonló elszántsággal és várakozással tekint nagykárolyi szolgálata elé”- mondta Kovács Jenő polgármester.

Ft. Ilyés Csaba megköszönte a nagykárolyi közösség részéről érkezett figyelmességet, szeretetet, odaadást.

„Amikor idejöttem, 2013-ban, attól kezdve megtapasztaltam, hogy otthon vagyok, hogy szívesen fogadnak, szeretnek, tisztelnek. Az érzés folyamatos volt az elmúlt kilenc évben, remélem én is ugyanezt tudtam viszonozni. Köszönöm, hogy sokat tudtunk együtt dolgozni, úgy lelkiekben, míg anyagiakban. Mindez csak úgy volt lehetséges, hogy nagyon sokan álltak mellém. Mindent köszönök. Három dolgot szeretnék még utoljára kérni. Az első, hogy fogadják szeretettel az új plébánost, ahogyan engem is fogadtak. A második dolgot a templom számára kérném. Olyan szép ez a nagykárolyi templom, hogy megkérem, becsüljék meg ennek a szépségét, úgy a külső, mint a belső szépségét. A harmadik kéréssel kicsit önző vagyok: én továbbra is szívesen fogadom az önök imádságait. Rengetegszer éreztem ennek a hatását. Isten áldja meg önöket!” – búcsúzott el híveitől Ilyés Csaba főesperes.